Klosterstræde 23-23a-b

 

Klosterstræde 23-23a-b - lille - tv                    Klosterstræde 23-23a-b - lille - th


Opført: 1808-1809 / 1811-1812

Matrikelnummer: 71, Frimands Kvarter

Fredet: 1950

Arkitekt: ukendt


Beskrivelse

Matriklen består af forhus, to sidehuse samt et baghus, der alle ses beskrevet nedenfor:

 

 

Forhuset er på 10 fag og blev i 1811-1812 opført med kælder og fire etager for glarmesteren Peter W. Fischer. Murstensfacaden er med hamborgfuger d.v.s. at selve fugen så at sige vender udad.

 

Klosterstræde 23-23a-b - 1

Ligesom nr.21 er også dette opført for glarmesteren Peter W. Fischer

Foto fra januar 2009

 

Klosterstræde 23-23a-b - 2

Foto fra januar 2009

 

Klosterstræde 23-23a-b - 3

Bemærk den flotte indgangsportal med kassetteloftet i portgennemgangen

Foto fra januar 2009

 

Klosterstræde 23-23a-b - 4

Foto fra januar 2009

 

 

De to sidehuse blev i 1811-1812 opført med kælder og fire etager for glarmesteren Peter W. Fischer. De er hver især inddelt i tre fag. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af disse (pr. 30.januar 2023).

 

Det fire fag lange baghus blev ligeledes opført for glarmesteren, men er fra 1808-1809 og blev ligesom for- og sidehusene opført med kælder samt fire etager. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af dette (pr. 30.januar 2023).

 

En oversigtsplan af ejendommen er gengivet på side 95 i bogen Københavnske Borgerhuse.

 

 

Beboere

Som Capitain i Artilleriet boede C. J. de Meza (1792-1865) her i årene 1822-1824.

Han gjorde fra 1803 tjeneste i hæren og deltog som ganske ung i forsvaret af København under bombardementet i 1807. I 1821 udnævntes de Meza til kaptajn, 1842 til major, 1848 til oberstløjtnant, 1849 til generalmajor og endelig i 1863 til overgeneral.

En lang og noget broget karriere havde han over disse 60 år, men hans beslutning om tilbagetrækning fra Dannevirke-stillingen under krigen i 1864 blev begyndelsen til enden for de Meza, idet han undsagde de politiske instrukser om, at denne stilling skulle holdes.

Men da preusserne den 1.februar 1864 gik over Ejderen, trak de danske tropper sig tilbage fra Dannevirke fordi de Meza indså, at et tilbagetog var nødvendigt. I al ubemærkethed trak danskerne sig tilbage om aftenen den 5.februar og først kl.04.00 den følgende morgen opdagede preusserne, at danskerne havde trukket sig tilbage.

I København følte krigsministeren sig krænket over de Mezas beslutning og kaldte denne til København. Christian de Meza trådte tilbage fra overkommandoen og genoptog igen posten som kommanderende general i København; en post han fik tilbage i november 1863. At ansvaret for tilbagetrækningen dengang var de Mezas og at den politisk var imod danske interesser har eftertiden dog fundet rømningen som tvingende nødvendig, hvis man ville afværge det helt store nederlag.

I 1865 afskedigedes han fra hæren og afbrød så godt som al samkvem med sin omverden. Uden egentlig sygdom døde han pludseligt den 16.september 1865 i sin lejlighed på adressen Amaliegade 22.

Christian de Meza var gift med en søster til officeren og politikeren A. F. Tscherning (1795-1874).

 Christian de Meza

 

C. H. Visby (1801-1870) havde her adresse i årene 1827-1828, i hvilken periode han virkede som præst ved Stadens civile Arresthus.

Visby, C. H.

       C. H. Visby

 

Af vejviserne fremgår det, at Litteratus Gottlieb Siesbye (1803-1884) her havde sin bopæl i årene 1873-1877.

Den oprindeligt skomageruddannede Siesbye, der blev mester som 23-årig, vejrede som så mange andre morgenluft da Julirevolutionens liberale strømninger nåede Danmark omkring 1831. Herom skrev han både artikler og digte og kom ad den vej til journalistikken, hvor han på Københavns Morgenblad (fra 1839 til 1840) og Folkevennen (1840) redigerede og fastholdt den liberale linje.

Siesbye opgav skomagergerningen i 1847 til fordel for en stilling som journalist på Flyveposten, som han sammen med Jacob Davidsen købte i 1852; dette blad gik i folkemunde under navnet Lyveposten! Bladet lukkede i 1870 efter Siesbye havde været eneejer siden 1865. 

Siesbye, Gottlieb

   Gottlieb Siesbye

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.97).  

Hvem byggede hvad. Red. Harald Langberg. Politikens Forlag, 2.udgave. 1968 (bind 1, s.152).

Københavnske borgerhuse. Hans Henrik Engqvist. Jul. Gjellerups Forlag. 1948.

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk