Kronprinsessegade 20-20a

 

Kronprinsessegade 20-20a - lille - tv                    Kronprinsessegade 20-20a - lille - th


Opført: 1805-1806

Matrikelnummer: 392, Sankt Annæ Vester Kvarter

Fredet: 1945

Arkitekt: Andreas Hallander & J. H. Rawert


Beskrivelse

Stadskonduktøren og arkitekten J. H. Rawert (1751-1823) samt murermesteren Andreas Hallander (1755-1828) opførte i årene 1805-1806, forhuset samt sidehusene til venstre i gården:

 

 

Forhuset består af kælder og tre etager samt mansardtag med syv kviste.

 

Kronprinsessegade 20-20a - 1

Foto fra august 2006

 

Kronprinsessegade 20-20a - 2

Den noget voluminøse jernbalkon blev påsat i 1881

Foto fra august 2006

 

Kronprinsessegade 20-20a - 3

Foto fra august 2006

 

 

Sammenbygget med forhuset følger til venstre i gården to ligeledes sammenbyggede sidehuse. Det første sidehus har kælder samt tre etager og det andet sidehus har kælder samt fire etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om disse sidehuse (pr. 30.januar 2023).

 

Bagest i gården står endnu et sidehus, dog kun i en etage. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om dette sidehus (pr. 30.januar 2023).

 

Endelig ses et baghus over ni fag og i to etager. Der foreligger for øjeblikket hverken billeder eller yderligere oplysninger om dette baghus (pr. 30.januar 2023).

 

 

Beboere

I 1827 boede søofficeren Christian Zartmann (1793-1853) i ejendommen og flyttede herfra til Dronningens Tværgade 9.

Blot 12 år gammel blev han kadet og efter et kortvarigt ophold i Frankrig bestred han flere adjudantstillinger og blev udsendt til Norge i 1809. I 1810 udnævntes han til sekondløjtnant, 1818 til premierløjtnant, 1825 til kaptajnløjtnant, 1836 til kaptajn, 1843 til kommandørkaptajn, 1848 til kommandør, 1851 til kontreadmiral og i 1852 til viceadmiral.

Sin første, store udmærkelse fik Zahrtmann som kanonbådschef i 1812 da han ved Lyngør i Norge angreb et engelsk linjeskib og tilbageerobrede briggerne Lolland og Kiel. Interessen for hydrografi og geodæsi førte til en stilling ved gradmålingen i Jylland, hvor han arbejdede under H. P. Schumacher (1780-1850). Det indebar bl.a. rejser til London og Paris, hvor hans opgave var, at indkøbe videnskabelige instrumenter.

På sine togter gennem karrieren stiftede han bekendtskab med forskellige farvande, der bl.a. førte ham i årene 1825-1826 helt til St. Jan, som næstkommanderende på en brig og igen 1833-1834 som chef for en brig, hvor han forestod både opmåling og kortlægning af farvandet i Dansk Vestindien. I 1826 blev han direktør for Søkortarkivet og styrkede opmålingen af danske farvande ligesom han forestod anlæggelsen af en stor mængde fyr. Zahrtmann udnævntes i 1848 til marineminister og sad tillige som medlem af Den Grundlovgivende Rigsforsamling.

Et svigtende helbred medførte, at han trådte tilbage som minister, men efter en rekreationsrejse til Frankrig udnævntes han 1852 til overekvipagemester på Holmen. Han blev blot 19 år gammel slået til Ridder af Dannebrog og i 1845 udnævntes han til kammerherre. Han var farbror til kunstmaleren Kristian Zahrtmann (1843-1917).

Zahrtmann, Christian

Christian Zahrtmann

 

Både for 1830 og 1832 sås officeren C. D. von Hegerman-Lindencrone (1807-1893) i vejviseren med adresse her i ejendommen.

Hegermann-Lindencrone, C. D. von

Hegerman-Lindencrone

 

Storkøbmanden og politikeren Alfred Hage (1803-1872) boede her fra 1843 til 1848.

Hage var 16 år gammel da han i 1820 indtrådte i sin fars handelsfirma i Stege, hvor han i 1828 blev optaget som partner. Med sin svoger Hans Puggaard (1788-1866) indledte han et forretningsmæssigt samarbejde, der med tiden gjorde dem til millionærer på handel med korn og vestindiske varer som bl.a. kaffe og sukker samt bankiervirksomhed.

Virksomheden havde sit afsæt i Nakskov men rykkede til København i 1842, hvor Hage efterhånden sad alene ved roret, da forholdet til Puggaard i høj grad prægedes af et dårligt samarbejde og denne trak sig fra den daglige drift.

Politisk var Alfred Hage nationalliberal og sad som medlem af Folketinget 1852-1872, hvor han agiterede stærkt for frihandel. 

Hos kunstmaleren Constantin Hansen (1804-1880) bestilte han maleriet Den Grundlovgivende Rigsforsamling, der blev malet i årene 1860-1864 og blev ophængt i Hages hjem på adressen Kongens Nytorv 3-5, hvor offentligheden (mod betaling!!) i 1865 kunne bese værket i ca.14.dage; en begivenhed som 2.898 borgere benyttede sig af. Maleriets mål er 338 x 500 cm og befinder sig i dag på Frederiksborg Slot i Hillerød.

      Alfred Hage

 

Constantin Hansen (1804-1880)

Den Grundlovgivende Rigsforsamling

1860-1864 – Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot – pubic domain

Det mest kendte af Constantin Hansens værker er monumentalmaleriet med Den Grundlovgivende Rigsforsamling, 

som her står i den gamle højesteretssal på det andet Christiansborg, der brændte i 1884

      

 

Advokaten og politikeren C. C. W. Liebe (1820-1900) havde her sin bolig i 1850.

Han blev jurist 1841 og var sagførerfuldmægtig i perioden 1843-1848 og efter sin udlandsrejse 1849-1850 blev han højesteretsadvokat i 1851. Under rigsretssagen 1855-1856 var han forsvarer for Tillisch, Sponneck, Bluhme og Scheel. I takt med at hans ry som den både elegante og klare taler, blev han med tiden adelens og det højere borgerskabs advokat.

Liebe var medlem af Folketinget fra 1861 til 1866 og var kongevalgt medlem af Landstinget fra 1866 til 1895, hvoraf de 25 år var som tingets formand. I Dansk Biografisk Haandleksikon fik han skudsmålet som formand at “han beklædte denne Post i 25 Aar med en her i landet næppe før eller siden naaet formel Sikkerhed“. Liebe var far til højesteretssagfører Otto Liebe (1860-1929), der i 1920 var statsminister i hele fem dage!

Liebe, C. C. W.

     C. C. W. Liebe

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Dansk Biografisk Haandleksikon I-III. Red. Svend Dahl og P. Engelstoft. Gyldendalske Boghandel. 1920-1926.

Dansk Biografisk Leksikon. Red. Svend Cedergreen Bech. Gyldendal, 3.udgave. 1979-1984  Se webudgaven her

Historiske huse i det gamle København. Nationalmuseet. 1972 (s.112). 

København før og nu – og aldrig. Red. Bo Bramsen. Forlaget Palle Fogtdal A/S. 1996-1999 (bind 7).

Minderige huse – kendte mænd og kvinders boliger. Kraks Forlag. 1922.

Weilbachs Kunstnerleksikon. Red. Sys Hartmann m.fl. Forlagene Munksgaard og Rosinante. 1994-2000  Se webudgaven her

 

Links

www.navalhistory.dk  (om Christian Zahrtmann)

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk