Amagergade 7-11-11a-c

 

                   


Opført: 1752 / 1762 / 1785-1786 / 1793 / 1825 / 1855

Matrikelnummer: 320, Christianshavns Kvarter

Fredet: nej

Arkitekt: ukendt / Erik Møllers Tegnestue


Beskrivelse

Matriklens mange bygninger drives som andelsboligforening og er hver især beskrevet under nedenstående billede:

 

 

 

Amagergade 7 er et fire etager højt forhus, der i 1793 blev opført for Giøder Busch, men har gennem tiden undergået flere ændringer. Højre sides to fag i stueetagen blev i 1889 fjernet til fordel for en portgennemgang, der dog forsvandt i slutningen af 1970erne i forbindelse med Erik Møllers Tegnestue i store træk førte ejendommen tilbage til sit oprindelige udtryk.

På forhusets bagside ses trappehuset der er af nyere dato. Hvornår det blev tilbygget er endnu ikke verificeret. Der foreligger for øjeblikket ingen billeder af trappehuset (pr. 30.januar 2023).

 

Amagergade 7 med det gamle nr.9 (nu en del af nr.11) til højre

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Her alle matriklens forhuse

Foto fra august 2018

 

De nederste etager af Amagergade 7

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

 

Ved siden af nr.7 ligger et forhus, der tidligere kendtes under gadenummer 9, men som nu hører under nr.11. Huset blev i fire etager opført i 1785-1786 og bygget over fire fag.

 

Foto fra august 2018

 

To blændinger ses på den øvre del af facaden

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

 

Amagergade 11 er det 13 fag lange forhus i bindingsværk, der stod opført i 1752 bortset fra de mod nr.13 vendte tre fag (fagene til højre), der blev opført i 1762. Ifølge bogen Historiske huse på Christianshavn kan dele af bygningen være endnu ældre. I gården ses en af de få tilbageværende svalegange på bagsiden af forhuset.

 

Foto fra august 2018

 

Husets seks fag til venstre samt de to fag over porten er fra 1752

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

Forhuset er delt af huset til venstre fra 1752 og de tre fag til højre (mod nr.13) fra 1762

Foto fra august 2018

 

Porten til nr.11

Foto fra august 2018

 

 

Foto fra august 2018

 

Foto fra august 2018

 

 

 

Sidehuset der ses sammenbygget med forhuset til venstre i gården, er formentlig fra 1752 og stod dengang i to etager bindingsværk og bygget over ni fag. Mellem 1784 og 1796 blev stueetagen grundmuret (dengang indrettet til vognskure). Sidehuset blev i 1855 forkortet til de nuværende seks fag, men det meste af bygningen blev til gengæld grundmuret. Flere oplysninger om huset vil fremgå af billedteksterne (pr. 30.januar 2023).

 

Det ene af de to baghuse – hvis adresse er Amagergade 11a-b – er fra 1855 og alene opført til beboelse og står stort set uændret. Der er tre etager og er bygget over otte fag, der fordeler sig således: tre brede fag, to almindelige fag samt tre halve fag.

 

Det andet af de to baghuse – hvis adresse er Amagergade 11c – er fra 1825 ligger bagest på grunden og er et to etagers hus bygget over fem fag og kronet med en trefagskvist. Den gennemgik en ikke nærmere defineret ombygning i 1986 (kilde: OIS).

 

I slutningen af 1970erne istandsatte og ombyggede Erik Møllers Tegnestue alle bygningerne, der i store træk førte dem tilbage til sit oprindelige udtryk. 

Tegnestuen forestod også i årene 1985-1987 restaureringen af dette gamle bindingsværkshus nr.13 for Grundejernes Saneringsselskab, der var bygherre. Københavns Kommune præmierede arbejdet i 1988. 

 

Skulle du som læser få muligheden, så kig ind i den i 1992 skabte atmosfærefyldte gårdanlæg, der med sine kreative bagtanker har skabt et unikt sted for beboerne i karreen. Dette gårdanlæg blev tegnet af Gerd Wiboe og Jørn Palle Schmidt (1923-2010) og blev i 1993 præmieret af Københavns Kommune.

 


Vil du vide mere

 

Bøger, tidsskrifter m.v.

Den præmierede by. Hans Helge Madsen & Otto Käszner. Arkitektens Forlag. 2003 (s. 279 og 291).

Historiske huse på Christianshavn. Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. 1993 (s. 81-86).

Købmand, sømand og supercargo – guide til den florissante handels København. Kåre Lauring. Handels- og Søfartsmuseet. 1998.

Overraskende København. Peter Olesen. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. 2011 (s.149-153).

 

Links

Københavnske Jævnførelsesregistre 1689-2008 – læs her om ejendommens matrikelhistorie (søg under matrikelnummeret)

OIS – Den Offentlige Informationsserver – oplysninger om alle ejendomme på Indenforvoldene.dk kan søges her

 


Rettelser eller tilføjelser til indholdet på Indenforvoldene.dk bedes mailet til webmaster@indenforvoldene.dk